Dnes je: 25. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Marek

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Čestní občania Prievidze

Jozef Skopecz
Čestné občianstvo udelené počas Rakúsko-Uhorska
V histórii mesta sa stal jeho prvým čestným občanom. Narodil sa v Prievidzi v druhej polovici 18. storočia. Vyštudoval teológiu a ako kňaz pôsobil na rôznych farách. Začiatkom 19. storočia bol kanonikom v Jágri. Patril medzi veľkých mecénov rodného mesta, jeho dary dosiahli výšku takmer dvadsať-päťtisíc zlatých. V roku 1823/24 dal zrekonštruovať starobinec (tzv. špitál), po požiari ho dal opraviť. Venoval peniaze na opravu kostola a daroval mestu vežové hodiny. Zriadil základinu pre miestnu školu, čím ju zachrá-nil pred zrušením. Rodisko mu bolo vďačné za jeho nezištnú pomoc, o čom sa píše aj v pamätnej listine vloženej v roku 1832 do vežovej gule farského kostola. Pripomínajú ho dve pamätné tabule – jedna vo vstupe mariánskeho kostola, druhá v „špitáli“. Dátum jeho narodenia i úmrtia nie je zachovaný.

Benedict Csaplár
Čestné občianstvo udelené počas Rakúsko-Uhorska
Narodil sa 3. januára 1821 v Dunajskej Strede. Ako pätnásťročný vstúpil do rehole piaristov v Prievidzi, tu ako novic vyučoval na škole v rokoch 1838 a 1839. Vyštudoval filozofiu, teológiu, ovládal niekoľko rečí. Ako profesor dejepisu, zemepisu, gréčtiny, latinčiny, maďarčiny a náboženstva pôsobil na mnohých školách Uhorska. Tridsať rokov pôsobil v Budapešti ako provinciálny historiograf, bol členom Uhorskej akadémie vied.
V lete roku 1873 navštívil Prievidzu, zaujímal sa o archív piaristov i mesta. V maďarskom historickom časopise Századok (Storočia) uverejnil výsledky svojho bádania pod názvom Történeti adatok Privigye multjárol (Historické údaje o minulosti Prievidze). V článku o Prievidzi uverejnil privilegiálnu listinu kráľovnej Márie z roku 1383, spomenul aj jej niekoľ-konásobné potvrdenie, opísal hospodársky vývoj mesta a tradície Prievidža-nov. Bol prvý, kto napísal stručné dejiny mesta. Čestným občanom sa stal roku 1878. Zomrel 20. augusta 1906 v Budapešti.

Jozef Sivák
Čestné občianstvo udelené počas I. ČSR
Až po päťdesiatich rokoch, za 1. ČSR v roku 1928, bol medzi čestných obča-nov mesta zaradený ďalší významný muž, ktorý prispel k jeho rozvoju po kultúrnej i hospodárskej stránke. Do Prievidze prišiel z Liptova v roku 1919 ako škôldozorca. Mal veľkú účasť na národnom prebúdzaní Prievidze, kde organizoval kurzy slovenčiny, bol spoluzakladateľom a redaktorom časopisu Náš kraj aj aktívnym členom výboru v rôznych miestnych spolkoch. Tu napísal i niekoľko učebníc pre školy. V 1. ČSR sa stal poslancom Národného zhroma-ždenia. Ako poslanec zachránil v roku 1919 gymnázium pred zrušením, vymohol štátne podpory na rôzne stavby v Prievidzi – na okresnú zdravot-nú stanicu, reálne gymnázium na Mariánskej ulici a na prestavbu bývalého kamenného mosta nad Handlovkou pri Carpathii.

Anton Miššuth
Čestné občianstvo udelené počas I. ČSR
Narodil sa v Donovaloch 19. novembra 1866 v chudobnej baníckej rodine. Gymnázium a teológiu vyštudoval v Banskej Bystrici a po vysviacke ako kaplán pôsobil na rôznych miestach. V roku 1921 sa dostal za kňaza do Prievidze, kde na gymnáziu vyučoval náboženstvo. Písal články do sloven-ských novín a časopisov pod rôznymi pseudonymami, jeden príznačný pre jeho priamu a svojskú povahu bol Kyjak. Prispieval do časopisu Náš kraj, ktorý v určitom čase aj viedol. V roku 1924 vyšla jeho zbierka básní „Z víru života“. Zo študentských čias je známa jeho báseň Plač matky nad odrodilými synmi. Jeho zásluhou bola postavená chlapčenská škola na Dre-venom rínku. Z úrokov základiny, ktorú venoval prievidzskému Alumneu, sa vyplácali odmeny vynikajúcim žiakom. Bol aktívnym členom rôznych kultúrnych a charitatívnych spolkov. V roku 1929 sa stal starostom mesta a túto prácu vykonával až do roku 1934. Zomrel 3. februára 1935, pocho-vaný je na cintoríne na Mariánskom vŕšku. Plastika oráča na jeho náhrob-ku symbolizuje jeho pôsobenie v Prievidzi, ktoré v tomto meste zanechalo hlbokú brázdu.

Dr. Ján Novák
Čestné občianstvo udelené počas I. ČSR
Narodil sa 16. novembra 1890 v Prievidzi. Po štúdiách žil a pracoval ako redaktor v Budapešti. Mal silné národné povedomie, v roku 1918 hneď po prevrate opustil zamestnanie a hlásil sa do služieb svojho mesta. Stal sa okresným náčelníkom v Prievidzi a sústredil okolo seba miestnu inteligen-ciu. Počas svojho pôsobenia bol zakladateľom a zároveň veľmi aktívnym členom takmer všetkých spolkov. Bol spoluzakladateľom a redaktorom časopisu Náš kraj, ktorý často aj hmotne podporoval. Napísal niekoľko kníh a praktických príručiek. Čestným občanom mesta sa stal v roku 1934, keď odchádzal z Prievidze na Krajinský úrad ako ministerský radca. Zomrel 7. júla 1959 v Bratislave, pochovaný je v Prievidzi.

Ján Ursíny
Čestné občianstvo udelené v roku 1946
Narodil sa v roku 1896 v rodine politika a statkára. Vyštudoval hospodár-sku školu a od mladosti sa angažoval v agrárnych stranách. Bol poslancom Národného zhromaždenia a v rokoch 1945-47 podpredsedom vlády ČSR. V roku 1948 ho vo vykonštruovanom procese odsúdili, roku 1953 prepustili, rozsudok bol roku 1964 zrušený Najvyšším súdom. Čestné občianstvo Prievidze mu bolo udelené v roku 1946. Zomrel v roku 1972. V roku 1992 bol vyznamenaný Radom T. G. Masaryka 2. triedy in memoriam.

Heinrich Unland
Čestné občianstvo udelené komunálnou samosprávou od roku 1991
Narodil sa 16. apríla 1943 v západonemeckom meste Ibbenbüren. Vyštudoval Obchodnú školu v Osnabrucku a ďalším štúdiom sa pripravoval na prácu obchodníka v priemysle. Od roku 1969 bol členom mestskej rady v rod-nom meste a od roku 1984 jeho starostom. Zastával funkcie v rôznych zdru-ženiach, správnych radách, zväzoch, angažoval sa v práci pre evanjelickú cirkev i handicapovaných ľudí. Bol členom Euroregionálnej rady vo Zväze miest a obcí Nordrhein – Westfálska, hovorcom skupiny v SPD v regiónoch Münsterského kraja, koordinátorom a hovorcom programu Leonardo da Vinci pre študentov. Priemyselná a obchodná komora ho vyznamenala Striebor-nou a zlatou ihlou. V roku 1988 bol spoluzakladateľom partnerstva s Prie-vidzou a čestným občanom nášho mesta sa stal v roku 1993. Bol aj čestným členom správnej rady Nadácie V. B. Nedožerského v Prievidzi, ktorá vznikla na podporu vysokoškolského vzdelávania štyroch fakúlt v Prievidzi.

Piergiorgio Ghibo
Čestné občianstvo udelené komunálnou samosprávou od roku 1991
Taliansky občan, narodil sa 18. marca 1938 v Luserna San Giovanni, ktoré sa nachádza v regióne Piemonte s hlavným mestom Turín. Ešte ako školák začal pracovať v krajčírstve. V sedemnástich rokoch už mal vlastnú firmu, ktorú viedol až do nástupu na vojenčinu. Od dvadsiatich troch rokov pra-coval v spoločnosti RIV – SKF v Pinerolo. Súčasne študoval, bol ocenený diplomom Geometer a v tejto profesii zostal až do roku 1995. Stal sa prezi-dentom športového klubu 3S a miestneho tenisového klubu Tennis klub. Žije v rodnom meste, v ktorom bol v roku 1990 zvolený za poslanca. V roku 1993 sa stal primátorom mesta a túto funkciu vykonával až do roku 2004. V súčasnosti pôsobí ako člen mestskej rady. Čestným občanom mesta Prievidze sa stal v roku 2003. Sám toto ocenenie považuje za najväčšiu česť vo svojom živote.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.