Dnes je: 15. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Vít

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Hlavný kontrolór mesta
Ing. Jana Michaličková Hlavný kontrolór mesta Prievidza

 1. Hlavný kontrolór má postavenie ostatného vedúceho zamestnanca mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
  Kontrolná činnosť je zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto využíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta, kontrolu vybavovania sťažností a petícií a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými zákonmi.
  Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti, ktoré ustanovuje osobitný zákon a zásady kontrolnej činnosti.
 2. Hlavný kontrolór plní tieto úlohy:
  1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení bodu 1,
  2. raz za šesť mesiacov predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najmenej 15 dní pred rokovaním zverejnený na úradnej tabuli mesta,
  3. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred schválením v mestskom zastupiteľstve,
  4. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, správu o kontrolnej činnosti,
  5. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami získanými mestom zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  8. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,
 3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov a iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti
 4. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:
  1. mestský úrad,
  2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
  3. právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť,
  4. iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu, dotýkajúcom sa tohto majetku,
  5. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
 6. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
  1. poslanca mestského zastupiteľstva,
  2. primátora mesta,
  3. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
  4. iného zamestnanca mesta,
  5. podľa osobitného predpisu.
 7. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
  1. vzdaním sa funkcie,
  2. odvolaním z funkcie,
  3. uplynutím jeho funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený,
  4. smrťou,
  5. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  6. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
  7. dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa bodu 5 tohto paragrafu.
 8. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov.
 9. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje útvar hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Za činnosť útvaru zodpovedá a riadi ho hlavný kontrolór.


Kontakt:
Mestský úrad Prievidza, budova Priemstavu, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Tel.: +421 46 517 91 30
E-mail: jana.michalickova@prievidza.sk

Zašlite pripomienku priamo hlavnému kontrolórovi mesta pomocou tohoto formuláru. Stačí napísať text a kliknúť na "ODOSLAŤ".


Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.