Dnes je: 23. 05. 2024 | Meniny má/je sviatok: Želmíra

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Zmena č. 13 ÚPN

ÚZEMNÝ PLÁNMESTA PRIEVIDZA ZMENY A DOPLNKY c. 13 NÁVRH TEXTOVÁ ČASŤ
ÚZEMNÝ PLÁNMESTA PRIEVIDZA ZMENY A DOPLNKY c. 13 NÁVRH ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Širšie vzťahy
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA - NÁLOŽKA
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE - NÁLOŽKA
VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - ENERGETIKA, TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÉ SIETE, VODNE - NÁLOŽKA
PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - NÁLOŽKA
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES - NÁLOŽKA
SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEBY - NÁLOŽKA

Zmena č. 12 ÚPN

ÚZEMNÝ PLÁNMESTA PRIEVIDZA ZMENY A DOPLNKY c. 12 NÁVRH TEXTOVÁ ČASŤ
ÚZEMNÝ PLÁNMESTA PRIEVIDZA ZMENY A DOPLNKY c. 12 NÁVRH ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Širšie vzťahy
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA - NÁLOŽKA
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE - NÁLOŽKA
VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - ENERGETIKA, TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÉ SIETE, VODNE - NÁLOŽKA
PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - NÁLOŽKA
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES - NÁLOŽKA
SCHÉMA ZÁVAZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEBY - NÁLOŽKA

Zmena č. 11 ÚPN

Obsah a štruktúra oznámenia o strategickom dokumente
Textová časť
Náložka
Perspektívne použitie PPF a LPF nepoľnohospodárske účely
Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
Širšie vzťahy
Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
Doprava
Verejné dopravné vybavenie
Funkčná zmena č. 10 - Stav

Zmena č. 3 ÚPN Z IBV Terasy

Textová časť
Terasy zmena č. 3
Platný ÚPN Z
Náložka

Návrh a doplnky č. 2 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza

Jednotlivé dokuemtny územného plánu mesta Prievidza si môžete stiahnuť z týchto stránok vo formáte PDF (Acrobar Reader).

DOPLNOK Č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA PRIEVIDZA Č. 37/1996 O ÚZEMNOM PLÁNE CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY
Kompletný dokument na stahnutie
Výkres 4B
Výkres 4B (2)
Výkres 4A
Výkres 3A
Výkres 3B
Výkres 3A
Výkres 1

Územný plán mesta Prievidza

Jednotlivé dokuemtny územného plánu mesta Prievidza si môžete stiahnuť z týchto stránok vo formáte PDF (Acrobar Reader).

TEXTOVÁ ČASŤ:
Diel "A"
Diel "B"
TABUĽKY K TEXTOVEJ ČASTI:
Tab. 1: Funkčná a priestorová regulácia, bývanie (návrh)
Tab. 2: Funkčná a priestorová regulácia, bývanie (výhľad)
Tab. 3: Funkčná a priestorová regulácia, Vybavenosť (návrh)
Tab. 4: Funkčná a priestorová regulácia, Vybavenosť (výhľad)
Tab. 5: Funkčná a priestorová regulácia, Priemysel (návrh)
Tab. 6: Funkčná a priestorová regulácia, Priemysel (výhľad)
Tab. 7: Potreba plynu pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít UO do r. 2020
Tab. 8: Potreba plynu pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít UO do r. 2035
Tab. 9: Tepelný výkon a ročná potreba tepla pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít do r. 2020
Tab. 10: Tepelný výkon a ročná potreba tepla pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít do r. 2035
Tab. 11: Predpokladané odnatie poľnohospodárskej pôdy (1/4)
Tab. 12: Sumárne vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy v súvislosti s platnou ÚPD
GRAFICKÁ ČASŤ:
ŠIRŠIE VZŤAHY
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE
VTV - VODNÉ HOSPODÁRSTVO
VTV - ENERGETIKA
VTV – TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÉ SIETE
PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES
SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA
NALOZKA
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.