Dnes je: 15. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Vít

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
TLAČIVÁ:
Sekretariát primátora mesta
Odbor vnútornej správy
Ekonomický odbor
Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb
Odbor starostlivosti o občana
Odbor výstavby a regionálneho rozvoja
Odbor školstva
Mestská polícia Prievidza
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Prievidza
Dokument sa zobrazí v novom okne vo formáte DOC
Odbor výstavby a regionálneho rozvoja
F 181 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta k umiestneniu reklamného zariadenia Formát PDF Formát PDF
F 089-4 Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta KP 44 Formát PDF Formát PDF
F 036-01 Žiadosť o vydanie rozhodnutia k užívaniu verejného priestranstva Formát PDF Formát PDF
F 033-1 Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Formát PDF Formát PDF
F 032-1 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta. Formát PDF Formát PDF
F 031-1 Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie. Formát PDF Formát PDF
Oznámenie o predĺžení užívania verejného priestranstva Formát PDF Formát PDF
Nahlásenie trvalého stanovišťa včiel Formát PDF Formát PDF
Potvrdenie ( k povoleniu na predaj poľnohospodárskych prebytkov ) Formát PDF Formát PDF
Odhlásenie psa z evidencie Mestského úradu Formát PDF Formát PDF
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – studne, pre pre potreby jednotlivých domácností Formát PDF Formát PDF
OZNÁMENIE o výrube dreviny rastúcej mimo lesného pôdneho fondu, v zmysle § 47 odst. 6, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Formát PDF Formát PDF
ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA VÝRUB DREVINY rastúcej mimo lesného pôdneho fondu Formát PDF Formát PDF
Žiadosť o súhlas podľa § 34 ods. 1 písm. d/ a § 22 ods. 1 písm. a/ zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
  • so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia ( k vydaniu stavebného povolenia )
  • na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky ( k vydaniu kolaudačného rozhodnutia )
Formát PDF Formát PDF
OZNÁMENIE údajov o znečisťovaní ovzdušia prevádzkou malého zdroja znečisťovania ovzdušia Formát PDF Formát PDF
F 090-0 Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť KP 44 Formát PDF Formát PDF
F 088-1 Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia alebo zariadenia KP 44 Formát PDF Formát PDF
F 087-1 Žiadosť o rozkopanie chodníka, spevnenej plochy z dôvodu zriadenia, vykonania opravy a údržby podzemných vedení každého druhu KP 44 Formát PDF Formát PDF
F 086-1 Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie KP 44 Formát PDF Formát PDF
Oznámenie o ukončení užívania verejného priestranstva Formát PDF Formát PDF
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.