Dnes je: 23. 06. 2018 | Meniny má/je sviatok: Sidónia

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
SPRAVODAJSTVO
Január 2008
Február 2008
Marec 2008
Apríl 2008
Máj 2008
Jún 2008
Júl 2008
August 2008
September 2008
Október 2008
November 2008
December 2008
ARCHÍV
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Spravodajstvo
Z júnového rokovania mestského zastupiteľstva

Po voľbe návrhovej komisie a schválení návrhu programu rokovania poslanci začali svoje júnové rokovanie vyhodnotením uznesení MsZ od jeho posledného rokovania. Materiál predložila hlavná kontrolórka mesta Jana Michaličková. Zároveň predložila aj návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2008. Výročnú správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Harmónia za rok 2007 predložila jej riaditeľka Oľga Ďurčenková. V hodnotenom období poskytovala Harmónia, n.o. ako organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci služby v domove pre osamelých rodičov, kde bolo v priebehu roka 2007 ubytovaných 9 rodičov a 21 nezaopatrených detí. V útulku na Košovskej ceste, ktorý poskytuje prístrešie, zaopatrenie, poradenstvo, sociálnu prevenciu a stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla denne, boli v roku 2007 poskytnuté služby 45 mužom, z toho 4 ženám. Príjmy Harmónie dosiahli v roku 2007 výšku 1,6 mil. Sk, výdavky sumu 1,1 mil. Sk. Správu spoločnosti SAD Prievidza o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za prvé štyri mesiace roka 2008 predložil generálny riaditeľ SAD Michal Danko. Počet prepravených osôb v kategórii plne platiacich osôb podľa neho medziročne klesá v priemere o 3%. Je to spôsobené zvýšenou motorizáciou, občania využívajú na prepravu osobné motorové vozidlá. V súvislosti s prechodom na euro spoločnosť čakajú tiež významné zmeny, ktoré sa dotknú predovšetkým systému platieb v súvislosti s platiacimi cestujúcimi a zaokrúhľovaním cien tak, aby to nespôsobovalo problémy. Vozidlový park bol obnovený v minulom roku odovzdaním nových vozidiel, čo pomohlo k plynulosti prepravy cestujúcich. Približne 50% vozidlového parku je viac ako 20-ročných. SAD predloží návrh na obstaranie ďalších 6 nových vozidiel, čo bude znamenať úsporu nákladových položiek spoločnosti. Návrh na I. úpravu rozpočtu Domova dôchodcov predložil riaditeľ zariadenia Rudolf Kollár. Požiadal mestské zastupiteľstvo o finančnú dotáciu vo výške 1 mil. 107 tis. Sk z rozpočtu mesta na prefinancovanie vybavenia kuchyne a ďalších zariadení v novom objekte Domova dôchodcov na Ul. M. Rázusa, ktoré bolo dočasne financované z rozpočtu Domova dôchodcov na Ul. Okáľa. Poslanci tento návrh schválili s tým, že finančné prostriedky budú zaradené do úpravy rozpočtu mesta v roku 2008. Následne schválili aj návrh na II. úpravu programového rozpočtu mesta na rok 2008. Príjmy aj výdavky sa zvyšujú o cca 12 mil. Sk. Príjmy sa zvyšujú o rôzne sponzorské príspevky, ktoré boli mestu poskytnuté (školský ekorok s Nestlé, Deň polície, MISS hornej Nitry, dar od vlády SR na rekonštrukciu Kultúrneho domu v Necpaloch a pod.). Vo výdavkovej časti je dominantné dofinancovanie tretej kosby mesta, financovanie spoločnosti Prievidza Invest či spoločnosti Unipa na rekonštrukciu futbalového štadiónu. Náčelník mestskej polície Marián Mikula predložil návrh doplnku k Poriadku odmeňovania zamestnancov mestskej polície. Hovoril o potrebe prispôsobiť platové ohodnotenie zamestnancov MsP z dôvodu priblíženia sa k platovému ohodnoteniu zamestnancov v štátnej polícii. Po dohode s ekonomickým odborom sa našli finančné prostriedky na odmeňovanie zamestnancov MsP vo výške 1200 Sk na jedného policajta s účinnosťou od 1. júla 2008. Poslanci tento návrh schválili. Vedúci odboru vnútornej správy mestského úradu predložil návrh na zmenu organizačnej štruktúry MsÚ v Prievidzi, ktorá znamená vytvorenie 3 nových pracovných miest – miesta hlavného koordinátora aktivačnej činnosti na plný úväzok a dvoch koordinátorov aktivačnej činnosti na 6-hodinový pracovný úväzok. Potrebu týchto zmien odôvodnil zmenami v zákone o službách zamestnanosti, ktorá je účinná od 1. mája 2008, v rámci ktorých došlo k zásadným zmenám v poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť od ÚPSVaR pre mesto.
Poslanci schválili v rámci zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny v Prievidzi výstavbu dvojpodlažného obchodného zariadenia na Mierovom námestí v Prievidzi. Týmto zmenám predchádzalo aj verejné prerokovanie s občanmi v dotknutej lokalite. Poslanecký zbor schválil dve žiadosti o zriadenie vecných bremien a dvanásť žiadostí o kúpu nehnuteľností.
V rámci bodu rokovania „rôzne“ predložil konateľ spoločnosti TEZAS Ladislav Chrenko žiadosť na realizáciu výstavby II. etapy skládky komunálneho odpadu v lokalite Ploštiny v katastri mestskej časti Veľká Lehôtka. Prvé rozšírenie skládky bolo realizované v roku 2000, priebežne spoločnosť TEZAS pripravovala druhú etapu, ktorej realizáciu mestu spoločnosť odporučila, predovšetkým z hľadiska ekonomických stimulov – TEZAS ukladal cenu za 1 t uloženého odpadu vo výške cca 450 Sk. Cena na trhu za 1 t sa pohybuje vo výške od 750 do 1000 Sk. TEZAS má predstavu, že by spoločnosť bola poverená výstavbou ďalšej etapy, ktorú by financovala z vlastných prostriedkov tak, aby skládka slúžila do roku 2017 pri dodržaní uvedených cenových relácií. MsZ túto žiadosť schválilo.
Informáciu o prehodnotení zmluvy o nájme športovej haly predložil prednosta MsÚ Ľudovít Fábry. Skonštatoval, že na zistenie aktuálneho stavu bola stanovená komisia, ktorá v priebehu roka 2008 zasadala 4-krát.- na týchto zasadaniach sa komisia oboznámila s detailmi nájomného vzťahu, pričom na základe zistení odporúča mestu objekt ŠH ponechať aj naďalej v prenájme HBP, a.s. ale zároveň odporúča platiť len za poskytnutie jednotlivých priestorov na základe jednotkových cien, teda nie zálohové platby. Platilo by sa podľa skutočne odtrénovaných hodín na základe podkladov jednotlivých športových klubov (palubovka, gymnastická hala, zápasnícka hala). Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie návrh schválilo s tým, že je potrebné rokovať s protistranou – HBP, a.s. –MsR žiada primátora mesta okovať s HBP, a.s. o prehodnotení zmluvy o nájme.
Správu nezávislého audítora o audite v spoločnosti Unipa, s.r.o. predložila za spoločnosť Soňa Tencerová. Zároveň predložila MsZ informáciu o povinnosti spoločnosti Unipa, ako prevádzkovateľovi zimného štadióna, kde je chladiaci systém ľadovej plochy založený na chladení čpavkom, ktorého únik by znamenal nebezpečenstvo pre obyvateľov, zabezpečiť autonómny systém varovania a vyrozumenia osôb. Predložila tri alternatívy tohto zámeru, poslanci zobrali informáciu na vedomie a schválili vznik komisie, ktorá bude situáciu sledovať a zhromažďovať informácie s tým, že návrh na riešenie jednej z troch predložených variánt predloží na rokovanie júlovému zastupiteľstvu.
Informáciu o pripravovaných projektoch základných škôl v meste Prievidza predložil Ivan Benca z odboru strategického rozvoja mesta. Ide o päť projektov základných škôl, riešiacich predovšetkým vybavenia jazykových učební v školách, zabezpečenie vzdelávania na kvalitatívne vyššej úrovni a pod. so zapojením mesta do projektu v procese kofinancovania.
Informáciu o sprístupnení športovísk v areáloch základných škôl predložil Viliam Ugróczy. Ide o zámer na začiatku školských prázdnin sprístupniť areály ZŠ deťom a mládeži mesta. Mesto ako zriaďovateľ má povinnosť chrániť školský majetok, preto je návrh zabezpečiť areály škôl kamerovým monitorovacím systémom. Finančné náklady by predstavovali (montáž, prisvietenie, kabeláž + digitálna kamera) cca 200 tis. Sk. MsZ túto informáciu zobralo na vedomie.
Informácie športových klubov o použití schválení finančných prostriedkov: HFK Prievidza – 600 tis. Sk bolo zúčtovaných a MsZ odporúča uvoľnenie ďalšej čiastky vo výške 600 tis. Sk. Budú uvoľnené prostredníctvom spoločnosti Unipa, s.r.o. Prievidza. MŠHK – bolo zúčtovaných 450 tis. Sk , požiadal o uvoľnenie ďalšej časti finančných prostriedkov vo výške 350 tis. Sk. HBK Prievidza – bolo zúčtovaných 350 tis. Sk a žiadajú o uvoľnenie ďalšej časti finančných prostriedkov vo výške 190 tis. Sk. Všetky žiadosti MsZ schválilo. Žiadosť o finančný príspevok predložil zastupiteľstvu aj Stolnotenisový klub (STK) Prievidza. MsZ schválilo pre tento športový klub finančnú čiastku vo výške 15 tis. Sk. MsZ schválilo sponzorský príspevok Beta rádiu na organizovanie 4. ročníka Beta Laser Show vo výške 20 tisíc korún. V závere rokovania poslanci schválili termíny svojich rokovaní na druhý polrok tohto kalendárneho roka nasledovne: 29. 7., 26. 8., 30. 9., 28. 10., 25. 11. a 16. 12. 2008 – vždy posledný utorok v mesiaci.
Po zodpovedaní kompetentných na interpelácie poslancov a poslednom bode rokovania primátor mesta Ján Bodnár rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.


Zverejnené: 24. 06. 2008
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2018     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.