Dnes je: 15. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Vít

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Deti a mládež


Komisia mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ Prievidza

Komisia vykonáva:
  • funkciu koordinátora činností detských a mládežníckych organizácií na území mesta Prievidza a jednotlivých aktivít detí a mládeže na území mesta Prievidza
  • funkciu kontroly k záujmovým združeniam pracujúcich v danej oblasti ak čerpali finančné prostriedky z rozpočtu mesta Prievidza
Komisia vypracováva:
  • stanoviská a pripomienky k jednotlivým zámerom mesta Prievidza, k návrhom rozpočtu, všeobecne záväzných nariadení mesta a iných predpisov
  • návrhy na riešenie zásadných otázok, problémov týkajúcich sa danej oblasti
  • informačné a podkladové materiály, návrhy koncepčného zamerania v oblasti mládeže a voľného času
  • odpovede na žiadosti občanov, sťažnosti a pod.,
Komisia sa podieľa:
  • na činnosti jednotlivých aktivít mesta Prievidza a zabezpečení plnenia jednotlivých úloh MsZ v oblasti práce s deťmi a mládežou
  • na finančnej podpore činnosti detských a mládežníckych organizácií, záujmových združení a jednotlivcov zameraných na prácu s deťmi a mládežou
  • na plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 a ich vyhodnotení.


Späť na úvod
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.