Dnes je: 13. 07. 2024 | Meniny má/je sviatok: Margita

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
Rokovania MsZ:
10. zasadnutie MsZ(22. 12. 2006)
9. zasadnutie MsZ(19. 12. 2006)
8. zasadnutie MsZ(28. 11. 2006)
7. zasadnutie MsZ(24. 10. 2006)
6. zasadnutie MsZ(29. 9. 2006)
5. zasadnutie MsZ(22. 8. 2006)
4. zasadnutie MsZ(27. 6. 2006)
3. zasadnutie MsZ(25. 4. 2006)
2. zasadnutie MsZ(31. 3. 2006)
1. zasadnutie MsZ(21. 02. 2006 )
Archív:
Chyba v spojeni na databazu Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004
O zastupiteľstve
Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a niekoľko informácii o MsZ ...
Mestské zastupiteľstvo
O mestskom zastupiteľstve

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení je mestské zastupiteľstvo orgánom mesta.
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Vyhradené právomoci mestského zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi je podľa § 11 ods. 3 písmena i) zložené z 31 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti vedie rokovanie zástupca primátora, resp. zástupca primátora, ktorého určí primátor. Primátor môže poveriť zástupcu primátora alebo niektorého z členov pracovného predsedníctva vedením rokovania MsZ alebo jeho časti. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím. Rokovania mestského zastupiteľstva sú spravidla verejné. Počas rokovania mestského zastupiteľstva je vyhradený čas – spravidla od 10. 00 hod do 11.00 hod pre obyvateľov mesta. V tomto časovom horizonte môžu obyvatelia mesta vyjadriť svoje pripomienky požiadavky, návrhy atď. určené pre primátora mesta, prednostu a poslancov mestského zastupiteľstva. Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia. Zápisnice a uznesenia z rokovaní mestského zastupiteľstva sú obyvateľom k dispozícii na internetovej stránke mesta a na sekretariáte prednostu MsÚ.

TERMÍNY ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA NA I.POLROK 2011

MsZ - vždy posledný utorok v mesiaci so začiatkom o 8:00 hodine v Dome kultúry.
  • 25.1.2011
  • 22.2.2011
  • 29.3.2011
  • 26.4.2011
  • 31.5.2011
  • 28.6.2011
Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva: Formát PDF
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.